Bruger

Log ind

Glemt adgangskode
Betingelser for Kostpilotuddannelsen
1. generelt
Nærværende betingelser regulerer forholdet mellem Hover Sundhedshøjskole og den deltagende elev på kostpilotuddannelsen (brugeren).

Kostpilotuddannelsen udbydes af:
Hover Sundhedshøjskole
Hoverdalvej 2, Hover
DK-6971 Spjald

Tel: +45 97 34 88 00
e-mail: info@hshs.dk

cvr: 18994097


Kostpilotuddannelsen er en online uddannelse om sundhed, kost og ernæring. Uddannelsen udbydes kun på internettet. Kostpilotuddannelsen består af 12 moduler, og har en forventet varighed af ca. 1-3 måneder, afhængigt af brugerens indsats. En nærmere beskrivelse af Kostpilotuddannelsen kan findes her: www.kostpilot.dk

Brugeren skal være myndig. Ønsker umyndige at deltage på Kostpilotuddannelsen skal aftale om dette indgås af den umyndiges værge. I så fald indestår værgen for overholdelse af nærværende betingelser.

Brugeren opfordres til at udskrive og/eller gemme nærværende betingelser elektronisk. Brugeren kan ved henvendelse til Hover Sundhedshøjskole få tilsendt betingelserne elektronisk eller på papir.


2. Ikrafttræden
Brugeren accepterer ved afkrydsning nærværende betingelser, som bliver bindende mellem parterne ved brugerens betaling for Kostpilotuddannelsen.


3. Tilgængelighed og anvendelse
Straks efter brugerens betaling fremsendes kodeord til den af brugeren oplyste e-mail-adresse. Brugeren har herefter adgang til Kostpilotuddannelsen.

Det valgte kodeord er personligt, og må ikke anvendes af andre end brugeren. Brugeren skal sikre, at kodeordet opbevares forsvarligt og fortroligt.

Kostvejlederuddannelsen er tilgængelig 24 timer i døgnet. Dog er Hover Sundhedshøjskole berettiget til at afbryde forbindelsen til uddannelsen i forbindelse med service, backup, reparationer m.v. samt i andre situationer hvor Hover Sundhedshøjskole måtte finde det nødvendigt. Planlagte afbrydelser af længere varighed vil blive varslet overfor brugeren på den af brugeren oplyste e-mail-adresse.

Kostpilotuddannelsen er alene tilgængelig på internettet, brugeren skal derfor have adgang til dette under hele uddannelsesforløbet.

Det anbefales at brugeren opnår adgang til Kostpilotuddannelsen via en god og stabil internetforbindelse, fx via adsl eller kabel-tv, ligesom det anbefales at brugeren anvender en nyere computer i forbindelse med uddannelsesforløbet.

Brugerfladen i Kostpilotuddannelsen er indrettet intuitivt. Hover Sundhedshøjskole yder derfor som hovedregel ikke vejledning til anvendelsen.

Brugerens adgang til kostpilotuddannelsen ophører automatisk 14 dage efter brugerens fuldførelse af uddannelsen, dog senest 6 måneder efter indgåelse af aftale om deltagelse på kostpilotuddannelsen.


4. Priser og betaling
Prisen for brugerens deltagelse i Kostpilotuddannelsen fremgår af bestillingssiden, dvs. inden aftale indgås og betaling foretages.
Der gøres opmærksom på, at Hover Sundhedshøjskole er momsfritaget. Der skal derfor ikke betales moms af kursusgebyret og prisen indeholder ikke moms. Momsregistrerede deltagere kan derfor ikke fratrække momsen i deres momsregnskab.

I prisen for deltagelse i Kostpilotuddannelsen indgår ikke brugerens udgift til internetforbindelse.

Betaling sker forud ved hjælp af en af de onlinebetalingsløsninger som Hover Sundhedshøjskole stiller til rådighed. Har brugeren ikke mulighed for at anvende de tilgængelige betalingsløsninger kan Hover Sundhedshøjskole kontaktes på ovennævnte adresse for aftale om alternativ betalingsmulighed.


5. Fortrydelsesret
Brugeren kan, fortryde nærværende aftale inden for 14 dage efter indgåelse af aftalen, dvs. ved brugerens onlinebetaling.

Fortrydelsesretten forudsætter dog, at brugeren hovedsagligt handler uden for sit erhverv i forbindelse med indgåelse af aftale om deltagelse i kostpilotuddannelsen.

Ved fortrydelse annulleres brugerens kodeord, og brugeren får det betalte beløb tilbage.

Fortrydelsesretten bortfalder første gang brugeren anvender sit kodeord.

Brugerens eventuelle fortrydelse skal sendes til Hover Sundhedshøjskole på den ovennævnte adresse.


6. Rettigheder
Enhver rettighed til det på kostpilotuddannelsen udbudte materiale tilhører Hover Sundhedshøjskole, herunder ejendomsrettigheder, ophavsrettigheder, varemærkerettigheder m.v.

I forbindelse med indgåelse af aftale om deltagelse på kostpilotuddannelsen opnår brugeren en personlig brugsret til det på uddannelsen til rådighed stillede materiale i den periode uddannelsesforløbet varer.


7. Registrering af data
I forbindelse med indgåelse af aftale om brugerens deltagelse, registrerer Hover Sundhedshøjskole brugerens navn, adresse, eventuelt firma, e-mail-adresse samt brugerens alder og køn.

De registrerede data anvendes i forbindelse med kursusforløbet, ligesom de af Hover Sundhedshøjskole anvendes til statistiske formål.

Med henblik på at undgå misbrug af betalingskort registreres den af brugeren anvendte ip-adresse af udbyderen af betalingsservicen i forbindelse med brugerens onlinebetaling.

Brugeren skal sørge for at de af brugeren til Hover Sundhedshøjskole oplyste data holdes ajourførte under hele uddannelsesforløbet.

Alle personrelaterede oplysninger opbevares fortroligt af Hover Sundshedshøjskole.

Den registrerede e-mail-adresse anvendes ikke af Hover Sundhedshøjskole til fremsendelse af uanmodede henvendelser fra tredjemand (spam).


8. Ophør
Aftale om deltagelse i kostpilotuddannelsen kan ikke opsiges af hverken brugeren eller Hover Sundhedshøjskole.

Brugerens adgang til kostpilotuddannelsen ophører automatisk 14 dage efter brugerens fuldførelse af uddannelsen, dog senest 6 måneder efter indgåelse af aftale om deltagelse på kostpilotuddannelsen.

Såfremt én af parterne væsentligt misligholder aftalen, kan aftalen skriftligt ophæves.

I tilfælde af ophævelse på grund af brugerens væsentlige misligholdelse af aftalen, sker der ingen tilbagebetaling af det betalte vederlag.

Som væsentlig misligholdelse betegnes bl.a. at brugeren giver tredjemand adgang til dennes kodeord, krænkelse af Hover Sundhedshøjskoles ophavsrettigheder m.v. og hindring af bankens gennemførelse af onlinebetaling.


9. Ansvar og ansvarsbegrænsning
Brugeren har selv valgt at deltage i kostpilotuddannelsen, og Hover Sundhedshøjskole kan derfor på ingen måde gøres ansvarlig for at brugeren opnår det af brugeren forventede udbytte af kostpilotuddannelsen.

Hover Sundhedshøjskoles erstatningsansvar overfor brugeren kan uanset graden af uagtsomhed, herunder evt. ansvar for hændelig skade aldrig overstige det af brugeren betalte for deltagelse i kostpilotuddannelsen, og Hover Sundhedshøjskole kan aldrig blive erstatningsansvarlig for brugerens indirekte tab eller skade, herunder, men ikke begrænset til, tab af indtjening, tabt avance, tab af goodwill og tab eller skade påført tredjemand. Denne ansvarsbegrænsning gælder også produktansvar i det omfang ufravigelig lovgivning ikke er til hinder herfor.

Ingen af parterne kan gøres ansvarlig for skade, som den anden part måtte lide, som direkte eller indirekte følge af at parten er ramt af force majeure.

Som force majeure betegnes bl.a. strejke, lockout, brand, vandskade, virus- eller hackerangreb, sygdom hos nøglemedarbejdere, omfattende it-nedbrud, nedbrud eller fejl i kommunikationssystemer samt andre uforudsete omstændigheder som den pågældende part ikke ved udfoldelse af rimelige anstrengelser kunne forhindre.


10. Overdragelse
Hover Sundhedshøjskole er berettiget til at overdrage sine rettigheder og forpligtelser i henhold til nærværende betingelser uden brugerens accept.

Brugeren kan ikke overdrage sine rettigheder eller forpligtelser i henhold til nærværende betingelser.


11. Tvister
Brugere der ikke er forbrugere accepterer at enhver tvist vedrørende kostpilotuddannelsen, eller som udspringer af nærværende betingelser, skal afgøres efter dansk ret ved retten i Ringkøbing.

Tilbage


Kostpilotuddannelsen ejes og drives af Kostakademiet - en del af Nordic College of Natural Medicine, www.ncnm.dk